Címünk: 1157 Budapest, Nyírpalota út 95.

Telefon: +36 30 4 210 210

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek, az anamnézis lap, az Andro Dental Fogászat mindenkori adatvédelmi tájékoztatója, valamint a páciens egészségügyi dokumentációjában rögzítettek (a páciens, mint a szolgáltatást igénybevevő személy, jelen ÁSZF-ben a továbbiakban, mint Páciens kerül hivatkozásra) (Szolgáltató és Páciens együttesen úgyis, mint: „Felek”) szabályozzák az Andro Dental Fogászat által nyújtott egészségügyi szolgáltatások nyújtását. Az Andro Dental Fogászat üzemeltetője az AndroDent Kft.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
 2. Vállalkozás neve: AndroDent Kft.
 3. Székhelye: 7800 Siklós, Pozsonyi utca 45.
 4. Adóazonosító: 32046661-1-02

 

I. ÁSZF TÁRGYA

 1. Szolgáltató a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében rögzített szolgáltatásokat nyújtja, az ÁSZF, a Páciens anamnézis lapja, és egészségügyi dokumentációja, valamint a Páciens beleegyező nyilatkozata alapján, míg Páciens díjazás megfizetésére vállal kötelezettséget a Weboldalon (https://ujpalota.androdental.hu) rögzített érvényes árlista alapján. Az árlistában feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az adott szolgáltatás esetén a páciens egyedi igényeire, illetőleg egyedi kezelési tervére illetőleg a Szolgáltató által vállalt teljesítési határidőre tekintettel változhat. A Szolgáltató és a Páciens által kötött egyedi megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.
 2. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF tartalmát, valamint a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében rögzített szolgáltatásokat, valamint árakat bármikor – saját üzleti döntése alapján – megváltoztassa.
 3. Az 1. sz. mellékletben rögzített szolgáltatások részletes tartalmáról az Andro Dental Fogászat kezelést végző szakembere által, illetőleg a weboldalon taláható bővebb tájékoztatásban kaphat a Páciens felvilágosítást.

 

II. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A Szolgáltató szavatolja, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges jogszabályokban rögzített minimális tárgyi eszközökkel, szakmai, hatósági illetőleg működési engedélyekkel és feltételekkel a szolgáltatás nyújtása során folyamatosan rendelkezik. Szolgáltató rögzíti, hogy a szolgáltatás gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítással rendelkezik, amely alvállalkozóira, és egyéb közreműködőire is kiterjed.
 2. Szolgáltató jogosult az előre egyeztetett időpontot, vagy a kezelőorvos személyét megváltoztatni, köteles azonban erről ésszerű időn belül a Pácienst írásban (hozzájárulása esetén emailben vagy telefonon) tájékoztatni.
 3. A Páciens az anamnézis lap és beleegyező nyilatkozat aláírásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, valamint elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit. Az anamnézis lapon rögzített információk helytállóságáért és valódiságáért – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Páciens egészségi állapotára vonatkozó információkat és a Páciens saját személyes adatainak megfelelőségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.A Páciens által szolgáltatott adatok hiányossága vagy késedelme esetén a Szolgáltató jogosult módosítani a kezelési terven, és így az Árajánlaton is. A Páciens köteles továbbá az anamnézis lapon megadott információk változása esetén arról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, az értesítés elmaradásából eredő esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató továbbá kizárja a felelősséget abban az esetben, ha a Páciens a valódiságnak nem megfelelő, illetőleg hiányos vagy félrevezető adatokat szolgáltat a saját vagy kiskorú esetén hozzátartozója egészségügyi állapota, dokumentációja illetőleg betegségeire vonatkozóan.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatás elvégzését megtagadja, ha a Páciens fizikai, mentális vagy egészségügyi állapota annak elvégzését nem tenné lehetővé, úgyszintén akkor is, ha a Páciens fizetési kötelezettségének nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget. A Szolgáltatás Szolgáltató által történő megtagadásáért, a jelen pontban felsorolt okok miatt a Páciens kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, kártérítési felelősségét a Szolgáltató kizárja.
 5. Szolgáltató a Páciensnek nyújtott bizonyos szolgáltatásokra 1 év jótállást nyújt. Jótállási igény számlával érvényesíthető. Szolgáltató hibás teljesítéséből eredő helytállási kötelezettsége az esetlegesen beépített anyagok hibájából eredő sérülésére, megsemmisülésére nem vonatkozik.

 

III. DÍJAK MEGFIZETÉSE

 1. A Szolgáltató a Pácienst a mindenkor hatályos Árlistájáról a tevékenység végzését megelőzően tájékoztatja, és egyedi megállapodás keretében egyezteti a szolgáltatás pontos díját és esetleges költségeit, az aktuális Árlista figyelembevételével, melyről előzőleg a Páciens a weboldalról tájékozódhat.
 2. A Szolgáltató egyedi árajánlata 15 naptári napig érvényes, ezt követően jogosult módosítani azt. Egyes esetekben 30 napig érvényes. A kezelés díja a kezelést követően fizetendő készpénzben vagy bankkártyával.
 3. Amennyiben a Páciens nem tudja a kezelést követően azonnal kifizetni a kezelés díját, azt a számlában feltüntetett bankszámlaszámra történő utalással a számlán feltüntetett fizetési határidőben megteheti. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének felel meg, minden késedelmes naptári nap után.
 4. A Páciens, amennyiben 48 órán belül mondja le a számára fenntartott időpontot a Szolgáltatónál, úgy a mindenkori díjszabás alapján (Árlista) kiszámlázásra kerül a Páciens számára a ’Lemondási díj’, melyet átutalással vagy a következő kezelés alkalmával készpénzben, illetve bankkártyával meg kell fizetnie a Páciensnek. A Szolgáltató egyedi mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy méltányossági alapon előre nem látható okok miatt elengedi a ’Lemondási díjat’ erről tájékoztatja a Pácienst.

 

IV. TITOKTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM

 1. A Szolgáltatás során a Szolgáltató és a Páciens között létrejött egyedi megállapodás illetve minden egyéb személyes, illetve egészségügyi adat és információ titoktartási kötelezettség alá esik. A Szolgáltató ezeket az adatokat bizalmasan kezeli, ahhoz harmadik személyeknek – saját alvállalkozóin, szoftverkezelőin kívül – nem biztosít hozzáférést.
 2. A Páciens az egyedi szerződés aláírásával hozzájárulását adja a személyes adatainak a Szolgáltató belső nyilvántartásaiban történő kezeléséhez, valamint a kapcsolattartási adatainak kezeléséhez.

 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A szolgáltatást csak 18 éven felüli, nagykorú személyek vehetik igénybe. 18 éven aluliak a szolgáltatást kizárólag törvényes képviselőjük, gondviselőjük írásbeli hozzájárulásával vehetik igénybe.
 2. Szolgáltató a tevékenysége végzése során alvállalkozókat vesz igénybe. Az alvállalkozók tevékenységéért a Szolgáltató felelős.
 3. A jelen ÁSZF határozatlan időre jön létre.
 4. Szolgáltató bármikor jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani.
 5. A Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a magyar polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

 

Jelen ÁSZF visszavonásig vagy annak módosításáig érvényes.

Kelt: 2022. augusztus 1.

KATTINTS ÉS NYERJ!

Kedves Pácienseink!

2023.08.23-27-ig rendelőnk ZÁRVA TART!
Telefonos időpontfoglalás sem lehetséges ezen napokon!
28-án 8:00-tól várjuk hívásukat ismét, vagy kérjenek időpontot
IDE KATTINTVA!

ANDRO DENTAL TEAM